Här kan du läsa mer om vad diabetes är

Vad Är Diabetes?

Diabetes Mellitus är inte en utan flera sjukdomar där det gemensamma är att glukoshalten i blodet blir för hög och orsaken är på olika sätt relaterad till insulin. Typ 1 och typ 2 diabetes dominerar och står för ca 90% av all diabetes. Andra former är LADA, MODY, graviditetsdiabetes och sekundär diabetes. Diabetes Insipidus ska inte förväxlas med de ovan utan är en brist på hormonet vasopressin, som orsakar stora urinmängder och polydipsi (extrem törst).

Vid typ 1 diabetes och LADA upphör kroppens förmåga att producera insulin, förr eller senare, vid typ 2 diabetes uppstår oftast en insulinresistens, dvs nedsatt känslighet för insulin i cellerna. En annan problematik kan vara sk betacellssvikt, att insulin produceras men inte utsöndras.

 

Typ 1 Diabetes och LADA

Typ 1 diabetes och LADA är autoimmuna sjukdomar, där immunförsvaret vänder sig mot sig självt och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln1. Autoimmun diabetes är en insulinbristsjukdom, med olika snabbt förlopp. Senaste årens forskning har visat att många med autoimmun diabetes producerar en mycket liten mängd insulin trots att insulinbrist råder2, 3, det är inget man kan leva utav men det är intressant att veta varför vissa betaceller klarar sig undan det autoimmuna angreppet. Insulin är ett livsnödvändigt hormon och utan insulin överlever man inte. Därför måste insulin tillföras livet ut, flera gånger dagligen, med insulinpump eller sprutor. Varför man får autoimmun diabetes är en gåta (September 2017). Riskgener spelar in, möjligen virus och troligen andra miljöfaktorer. Sverige har näst högst incidens av typ 1 diabetes i världen bland barn, efter Finland.

LADA står för Latent Autoimmune Diabetes in Adults och är en vanligt förekommande form av diabetes, men relativt okänd. LADA är, likt typ 1 diabetes, autoimmun men debuterar i vuxen ålder, inte sällan då personen är över 35 år. Den har ett mycket långsammare förlopp än typ 1 diabetes och kräver därför insulinbehandling först vid ett senare skede. Vissa likheter ses även med typ 2 diabetes då en del uppvisar insulinresistens. En del patienter med LADA har misstagits ha typ 2 diabetes av bland annat det skälet, men med tiden fått rätt diagnos och insulin. Viss forskning visar att LADA kan vara lika vanligt som typ 1 diabetes, underlaget är dock litet och studier få.

 

Typ 2 Diabetes

Forskarna säger att definitionen är att typ 2 diabetes snarast är all diabetes som inte är typ 1 diabetes, LADA, MODY eller sekundär diabetes. Typ 2 diabetes är till stor del livsstilsrelaterad men också genetiskt betingad4. Livsstilsrelaterad innebär kost, brist på motion, rökning etc. Ca 85% är överviktiga men långt från alla överviktiga får typ 2 diabetes. Typ 2 diabetes har en starkare hereditet än typ 1 diabetes.

Majoriteten av de med typ 2 diabetes har insulinresistens, nedsatt känslighet för insulin i cellerna. I början av sjukdomsförloppet ökar för många produktionen av insulin av betacellerna i bukspottskörteln, för att försöka kompensera för den nedsatta känsligheten i cellerna. Med tiden avtar insulinproduktionen. Typ 2 diabetes behandlas oftast initialt med livsstilsförändringar och tabletter, men då sjukdomen ofta är progressiv så behöver många med tiden insulin för att så småningom kräva flerdosbehandling, motsvarande som vid typ 1 diabetes.

Senaste årens forskning visar att typ 2 diabetes har ett brett spektrum med många dimensioner, det har föreslagits en subkategorisering av sjukdomen men idag (sep 2017) är inte detta vedertaget5.

 

MODY (monogen diabetes):

Gemensamt för de hittills sex olika formerna av MODY är att de beror på en genmutation. Andra monogena former av diabetes är neonatal diabetes samt maternally inherited diabetes and deafness, MIDD. MODY-patienter har ofta god känslighet för insulin och de flesta behandlas inte alls. Med tiden får en del tabletter och ett fåtal insulin6.

 

Sekundär Diabetes:

Diabetes som orsakats av någon annan sjukdom eller skada. Kan uppstå efter en inflammation i bukspottskörteln eller om bukspottskörteln opererats bort pga sjukdom. Ovanlig form.

 

Graviditetsdiabetes:

Vid graviditet framträder för många en insulinresistens. En del kan inte kompensera med ökad insulinproduktion utan drabbas då av graviditetsdiabetes. I första hand behandlas denna form med livsstilsförändringar, ibland måste insulin sättas in. Kvinnor som haft graviditetsdiabetes har en förhöjd risk för att drabbas av typ 2 diabetes7.

 

  1. https://doi.org/10.1007/s00125-015-3789-z
  2. https://doi.org/10.2337/dc14-1952
  3. https://doi.org/10.2337/dc16-0360
  4. http://www.diabetes.org/diabetes-basics/type-2/facts-about-type-2.html
  5. http://dagensdiabetes.info/index.php/alla-senaste-nyheter/2280-ada-can-diabetes-classification-be-fine-tuned-petter-storm-swedish-study-andis
  6. http://www.diabetesgenes.org/content/maturity-onset-diabetes-young
  7. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes/gestational