Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy träder i kraft den 1 juli 2006.

Sekretesspolicyn förklarar hur Abbott Laboratories, dess dotterbolag och närstående företag, (tillsammans kallade ”Abbott”) hanterar personuppgifter som du lämnar till oss via webbplatser som kontrolleras av Abbott och som är länkade till den här sekretesspolicyn (”Abbotts webbplatser”). Om inte annat uttryckligen anges, gäller inte sekretesspolicyn sådana personuppgifter som samlas in från dig offline, från Abbott-webbplatser som inte är länkade till sekretesspolicyn, från personer bosatta i USA eller från tredje parters webbplatser till vilka Abbotts webbplatser kan vara länkade. Din användning av Abbotts webbplatser omfattas av denna sekretesspolicy och online-användarvillkoren.

Läs sekretesspolicyn innan du använder Abbotts webbplatser eller skickar personuppgifter till oss.

Vad menas med ”personuppgifter” i den här sekretesspolicyn?

”Personuppgifter” är information som identifierar dig eller som skulle kunna användas till att identifiera dig och som skickas till och/eller samlas in av Abbotts webbplatser. Exempel på personuppgifter är ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Hur samlar Abbott in information online?

Abbott samlar information på två sätt:

 • Personuppgifter som du skickar: Abbott samlar personuppgifter som du matar in i datafält på Abbotts webbplatser. Exempelvis kan du lämna uppgift om namn, postadress, e-postadress och/eller andra uppgifter för att få olika typer av information, registrera dig för Abbotts program, kontakta Abbotts kundtjänst eller svara på Abbotts enkäter. Skydda din integritet genom att inte lämna någon information som inte efterfrågas uttryckligen.
 • Passiv insamling av oidentifierbar information:Abbotts webbplatser samlar information om dina besök på Abbotts webbplatser utan att du aktivt lämnar information. Oidentifierbar information kan samlas med användning av olika tekniker, som ”cookies” och ”web beacons”. Cookies är små textfiler som överförs till din dators hårddisk av en webbplats. Web beacons (även kallade genomskinliga GIF-bilder, pixeltaggar eller Internettaggar) hjälper Abbott att känna igen en unik cookie på din webbläsare. Din webbläsare överför automatiskt viss sådan oidentifierbar information till Abbotts webbplatser, t.ex. URL för den webbplats du just besökte och den webbläsarversion som din dator använder. Passiva tekniker för informationsinsamling kan förenkla din användning av Abbotts webbplatser genom att göra det möjligt för Abbott att tillhandahålla bättre service, anpassa Abbotts webbplatser på basis av dina preferenser, sammanställa statistik, analysera trender och på annat sätt administrera och förbättra Abbotts webbplatser. Vissa funktioner på Abbotts webbplatser kanske inte fungerar utan passiva informationsinsamlingstekniker. Information som samlas in med sådana tekniker kan inte användas för att identifiera dig utan ytterligare identifierbar information och Abbott kommer inte att koppla ihop identifierbar information med information som samlats in med passiva spårningstekniker. Begränsning eller avaktivering av spårningstekniker tas upp under rubriken ”Vilka alternativ har jag vad gäller Abbotts sätt att samla in och använda mina personuppgifter?” nedan.

Under vilka omständigheter och för vilka syften kan Abbott samla in och använda personuppgifter?

Abbott kommer att använda de personuppgifter som du lämnar via Abbotts webbplatser till att besvara dina frågor och tillhandahålla effektiva kundtjänster. När du har matat in personuppgifter i ett formulär eller datafält på en av Abbotts webbplatser, kan Abbott använda vissa identifierande tekniker som gör det möjligt för webbplatsen att ”komma ihåg” dina personliga preferenser, som sidor på webbplatsen som du besöker ofta och, om du väljer det, ditt användar-ID. Vi använder dina personuppgifter endast för sådana syften som att erbjuda dig möjligheten att få meddelanden om Abbotts produkter och tjänster, bjuda in dig att delta i enkäter om våra produkter eller för att underrätta dig om särskilda kampanjer om du på förhand har valt att få sådan information.

Sammanställer Abbott personuppgifter?

Abbott kan sammanställa personuppgifter för kunder som använder Abbotts webbplatser. Dessutom kan vi sammanställa information i icke-identifierbar form (aggregat/anonyma data) för att få hjälp att förbättra utformningen av Abbotts webbplatser och Abbotts produkter samt för att förbättra vår forskning och underlätta andra aspekter av vår verksamhet.

Vilka alternativ har jag vad gäller Abbotts sätt att samla in och använda mina personuppgifter?

Du kan alltid begränsa mängden och typen av personuppgifter som Abbott får om dig genom att välja att inte mata in personuppgifter i våra formulär eller datafält på Abbotts webbplatser. Vissa av våra online-tjänster kan endast tillhandahållas om du lämnar korrekta personuppgifter till oss. Du kan också bli tillfrågad om du vill vara med på kontaktlistor för erbjudanden, kampanjer och tjänster som du kan ha intresse av.

Du kan få frågor om preferenser eller välja att klicka i rutor om du inte vill att Abbotts webbplatser ska använda spårningstekniker, som cookies, för att ”komma ihåg” dina personuppgifter, som ditt användar-ID eller din e-postadress, vid nästa besök. Vanligen får du emellertid inte möjlighet att välja bort spårningstekniker på de av Abbotts webbplatser som använder sådana för att samla oidentifierbar information. Vissa webbläsare ger dig möjlighet att begränsa eller avaktivera användning av spårningstekniker som samlar oidentifierbar information.

Vem kommer att få tillgång till mina personuppgifter?

De som kan få tillgång till dina personuppgifter är ett begränsat antal av Abbotts medarbetare, vissa företag med vilka Abbott genomför gemensamma program och tredje parter som Abbott har anlitat för att utföra vissa tjänster. Vi utbildar våra medarbetare om vikten av sekretess och hur de ska hantera kunddata korrekt och säkert. Om du registrerar dig för ett program som genomförs tillsammans med ett annat företag som kan behöva få tillgång till dina personuppgifter, har vi som praxis att be om ditt samtycke om det krävs enligt gällande lag. Vi kräver också att våra samarbetsparter behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och endast använder dina personuppgifter för att utföra tjänster för Abbotts räkning.

Förmedlar Abbott personuppgifter till tredje parter?

Med undantag av vad som anges i detta avsnitt kommer Abbott inte att överföra dina personuppgifter till tredje parter om du inte har fått möjlighet att välja detta. Abbott kan förmedla dina personuppgifter utan att du har valt det till tredje parter som utför tjänster för vår räkning. Det är Abbotts praxis att kräva att sådana tredje parter hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och använder dina personuppgifter endast för att utföra tjänster för Abbotts räkning och i enlighet med Abbotts instruktioner. Abbott förbehåller sig dessutom rätten att röja dina personuppgifter på behörig begäran från myndigheter eller om det på annat sätt krävs enligt lag. I den händelse att Abbott säljer någon produktlinje eller division, kommer dina personuppgifter att överföras till köparen endast om du samtycker till det, om det krävs enligt gällande lag, för att köparen ska kunna fortsätta att förse dig med information och tjänster.

Hur skyddar Abbott dina personuppgifter?

Det är Abbotts praxis att skydda alla Abbotts webbplatser som samlar personuppgifter. Emellertid går det inte att garantera att personuppgifter som överförs via Internet är skyddade. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du överför personuppgifter över Internet. Abbott kan inte garantera att obehöriga tredje parter inte får tillgång till dina personuppgifter. När du lämnar personuppgifter till Abbott måste du därför väga fördelarna mot riskerna. På de av Abbotts webbplatser som omfattas av denna sekretesspolicy visas dessutom en varning när du länkar till en webbplats som inte kontrolleras av Abbott. Innan du lämnar personuppgifter bör du kontrollera vilken sekretesspolicy som gäller för sådana tredje parters webbplatser.

Hur skyddar Abbott barns personuppgifter?

Abbotts webbplatser samlar inte medvetet in personuppgifter från barn och använder inte sådana personuppgifter (vi definierar ”barn” som minderåriga under 13 år). Vi tillåter inte medvetet att barn beställer produkter, kommunicerar med oss eller använder våra online-tjänster. Om du är förälder och får kännedom om att ditt barn har lämnat information till oss, ber vi dig att kontakta oss på något av nedanstående sätt så kommer vi att samarbeta med dig för att komma till rätta med problemet.

Hur kan jag korrigera personuppgifter eller radera dem från aktuella kundregister?

Med din hjälp ser Abbott till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan begära att dina personuppgifter tas bort, ändras eller korrigeras. Meddela oss dina önskemål på något av nedanstående sätt.

Hur länge sparar Abbott personuppgifter?

I allmänhet kommer Abbott endast att spara dina personuppgifter så lång tid som behövs för att fylla det syfte för vilket de samlades in, med förbehåll för gällande lagar om datalagringsperioder.

Hur kan jag kontakta Abbott?

Om du har frågor om omfång, användning, ändring eller radering av personuppgifter som du har lämnat till oss eller om du vill välja bort framtida meddelanden från ett Abbott-företag eller ett visst Abbott-program, kan du kontakta oss genom att klicka på länken ”Kontakta oss” på den Abbott-webbplats som du besöker eller genom att skicka e-post till webmaster@abbott.com. Alternativt kan du skicka ett brev till följande adress:

Abbott Scandinavia AB
Hemvärnsgatan 9, Solna
Box 1498
171 54 SOLNA

Vi ber dig att du i alla meddelanden till Abbott anger den e-postadress som användes för registreringen (i förekommande fall), adressen till den Abbott-webbplats på vilken du lämnade de personuppgifter som ditt ärende gäller (t.ex. Abbott.com osv.) och en ingående förklaring av ditt ärende. Om du vill radera, ändra eller korrigera dina personuppgifter och kontaktar oss via e-post, ber vi dig att ange ”Begäran om radering” eller ”Begäran om ändring/korrigering”, beroende på ditt ärende, i fältet ”Ämne”. Vi gör vårt bästa för att snarast möjligt tillgodose alla rimliga önskemål.

Hur får jag veta om Abbott har uppdaterat den här sekretesspolicyn?

Om Abbott ändrar sin sekretesspraxis kommer en uppdaterad version av denna sekretesspolicy att spegla dessa ändringar och vi kommer att underrätta dig om sådana förändringar genom att uppdatera datumet för ikraftträdande på första raden i sekretesspolicyn. Utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter, förbehåller sig Abbott rätten att från tid till annan ändra denna sekretesspolicy så att den håller takten med tekniska framsteg, anpassas till rättsliga och regulatoriska ändringar och följer god affärssed. Denna webbplats innehåller en översikt över våra svenska företag och verksamheter. Om du vill besöka Abbotts koncernwebbplats, klicka här: http://www.abbott.com


Privacy Policy GDPR April 2018

För personer som befinner sig inom EES: EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") ändrar och uppdaterar de rättigheter du har avseende dina personuppgifter, och vilka företag som är tillåtna eller skyldiga att behandla dina personuppgifter. Den kräver även att vi ger dig följande information utöver den som du redan har fått: detta tilläggsmeddelande ersätter all oförenlig information som vi tidigare har gett dig.

YTTERLIGARE RÄTTIGHETER

GDPR inför nya och utökade rättigheter avseende dina personuppgifter utöver de som redan har tagits upp.

Dessa är:

 • Rätt att korrigera eller radera eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som Abbott innehar om dig
 • Rätt till tillgång till personuppgifter som Abbott innehar om dig
 • Rätt att, i vissa fall, motsätta sig behandling av dina personuppgifter på berättigade grunder
 • Rätt att inte bli föremål för ett databehandlat beslut i syfte att bedöma vissa personliga aspekter hos dig, såsom analyser baserat på beteende. Cookies-avsnittet i integritetsmeddelandet innehåller mer information om hur du kan utöva denna rättighet om det anges att cookies används
 • Om du har gett oss dina personuppgifter med ditt samtycke eller som en del av ett avtal, rätten till uppgiftsportabilitet tillbaka till dig eller, om det är tekniskt möjligt för oss att utföra det, till ett annat bolag
 • Rätt att inkomma med ett klagomål till din nationella datatillsynsmyndighet eller att få ersättning för eventuella skador som du har lidit och
 • Rätt att återkalla ditt samtycke till Abbotts behandling av dina personuppgifter utan någon nackdel för dig, om du har gett ditt samtycke till Abbott att behandla dina personuppgifter.

YTTERLIGARE INFORMATION SOM DU BEHÖVER KÄNNA TILL

 • Internationella överföringar - Vi kan överföra dina personuppgifterna utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) till tredjeländer som inte erbjuder samma skyddsnivå som krävs av EU. För att skydda dina personuppgifter kommer vi endast att göra sådana överföringar på grundval av (i) ett beslut från Europeiska kommissionen som tillåter detta, eller (ii) enligt EU-godkända standardavtalsklausuler. Observera att Abbott har ingått avtal om överföring av data baserat på EU:s standardavtalsklausuler för att överföra dina personuppgifter från EES till tredjeländer, inklusive USA. För att få tillgång till eller en kopia av EU:s standardavtalsklausuler som vi använder för att exportera dina personuppgifter från EES, vänligen kontakta vår EU-dataskyddsansvarige (detaljer nedan).
 • Lagring - Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som är nödvändigt för att: (i) upprätthålla vår affärsrelation med dig genom våra interna kundrelationshanteringssystem, (ii)tillåta dig att få åtkomst till och använda vår webbplats och relaterade tjänster och (iii) leverera det marknadsföringsmaterial som du har beställt, eller i enlighet med lagkrav, inklusive i samband med ett avtal eller en produkt eller medicinteknisk säkerhet. Om du vill ha mer information, kontakta den lokala kundtjänsten eller EU-dataskyddsansvariges kontor genom att använda uppgifterna nedan.
 • Varför vi behöver dina personuppgifter - Tillhandahållande av personuppgifter till Abbott krävs för att uppfylla villkoren i ett avtal du ingått med Abbott, för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du begärt eller för att följa lokala EU-lagar, till exempel avseende produkt säkerhet eller medicinteknisk säkerhet. Eventuell underlåtenhet att tillhandahålla sådana personuppgifter innebär att Abbott inte kan tillhandahålla den tjänst eller produkt som du begärt.
 • Kundtjänst, frågor och andra angelägenheter: använd de kanaler som rekommenderas av Abbott.
 • Dataskyddsansvarig: om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter, kontakta vår EU-dataskyddsansvarige på http://www.eu-dpo.abbott.com/

Rev 1, SEOTH180067, April 2018