Här kan du läsa mer om ketoner

Ketoner

Ketoner är vattenlösliga syror som bildas i främst levern i en process kallad ketogenesen. Ketoner bildas då fettförbränningen är omfattande (en process kallad lipolys), av fettsyror. Det finns tre ketoner;

3BHB (3-beta-hydroxibutyrat eller betahydroxismörsyra), acetoacetat och aceton. Den sistnämnda är den som kan ge den specifika andedräkten om man har ketoner, men är faktiskt inte en syra. Acetoacetat och betahydroxibyturat är viktigt bränsle för vissa vävnader i kroppen, särskild under fasta, svält eller minskat intag av kolhydrater. Personer med i synnerhet typ 1 diabetes kan likt friska människor ha låga nivåer av ketoner i blodet utan någon fara. Ketoner på ett par mmol för friska är riskfritt medan det för personer med typ 1 diabetes ges minskad marginal för att en ketoacidos, syraförgiftning, skall uppstå (se länk nedan). Om ketonproduktionen eskalerar kan blodets pH-värde sjunka (försuras) och en ketoacidos kan utvecklas, ett livshotande tillstånd som kräver akutvård på sjukhus. Detta kan ske oavsett blodsocker även om det oftast inträffar med absolut insulinbrist, dvs med samtidigt högt blodsocker.

Har man benägenhet att utveckla ketoner bör man diskutera en blodketonmätare med sin läkare. En del mätare kan både kontrollera blodsocker och ketoner, men med olika teststickor. Exempelvis kan Abbotts FreeStyle Libre både skanna glukosvärdet, kontrollera ett glukos kapillärt samt kontrollera blodketoner kapillärt (olika teststickor för kapillärt blodglukostest och blodketontest).

Barnläkarföreningen för endokrinologi och diabetes, säger följande i sina rekommendationer;
”Alla barn och unga med T1DM skall enligt tidigare beslut i BLF-sektionen ha möjlighet att mäta ketoner i blodet hemma (beta-hydroxysmörsyra) eftersom blodketonnivå är starkt relaterat till venöst pH. Tillgång till blodketonvärdet ger också bättre underlag vid telefonrådgivning än urinketonvärdet. Målet bör vara att kända typ 1 diabetespatienter skall ha tillräckliga kunskaper och möjlighet att alltid kunna mäta både blodglukos och blodketoner för att helt undvika att tillfällig insulinbrist vid till exempel infektioner eller insulinpumpproblem utvecklas till syraförgiftning.”
Se här: http://endodiab.barnlakarforeningen.se/vardprogram/forslag-nya-svenska-riktlinjer-for-barn-och-ungdomsdiabetes-del1/

Socialstyrelsens riktlinjer för diabetes klassificerar egenmätning av blodketoner med en trea på en tiogradig skala, där siffran 1 anger åtgärder med högst prioritet. De skriver;

”Dessa åtgärder ger stor nytta vid de aktuella hälsotillstånden alternativt stor nytta i förhållande till kostnaden. Siffran 10 anger åtgärder som ger liten eller mycket liten nytta i förhållande till kostnaden.”
Här riktlinjerna: http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvard/sokiriktlinjerna/diabetesmedokadriskfordiabetis

 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2448

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=426

http://www.dagensdiabetes.info/index.php/alla-senaste-nyheter/2152-normoglykemisk-ketoacidos-ett-allvarligt-tillstand-forekommer-bland-annat-som-biverkan-av-sglt-2-hamnare-och-lchf-vid-t1dm