Integritets- och cookiepolicy

Datum för ikraftträdande: Juli 2015
Abbott Scandinavia AB
Hemvärnsvägen 9
171 54 Solna
Org.nr. 556046-6137
Telefon 0200 43 95 45
diabetes.sverige@abbott.se
(“Abbott”)

är personuppgiftsansvarig avseende de personuppgifter du lämnar till Abbott på webbplatsen www.abbott-diabetes.se som länkar till denna Integritets- och cookiepolicy (nedan kallad "Abbotts Webbplats") eller när du kontaktar oss per telefon. Som personuppgiftsansvarig ansvarar Abbott för att hanteringen av dina personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslag (1998:204) (”Personuppgiftslagen”) och EU-direktiv 95/46/EG.

I denna Integritets- och cookiepolicy redogörs för hur vi samlar in och använder dina personuppgifter liksom för de val du kan göra när det gäller vår användning av dina personuppgifter, samt hur du kan få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter. Denna Integritets- och cookiepolicy beskriver även hur viss andra slag av teknisk information och webbläsarinformation samlas in med hjälp av cookies och liknande teknik.

INNEHÅLL

Typer av uppgifter som samlas in

Insamling av personuppgifter

Användning av cookies och annan spårningsteknik

Kontaktinformation och uppdatering av policyn

I. Typer av uppgifter som samlas in

Hur definieras "personuppgifter" i denna Integritets- och cookiepolicy?

"Personuppgifter" är information som gör det möjligt att identifiera dig eller som rimligen skulle kunna användas för att identifiera dig och som lämnas på och/eller samlas in via Abbotts Webbplats och lagras av Abbott i åtkomligt format. Några exempel på personuppgifter är ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Vilka typer av information samlar Abbott in?

Personuppgifter du själv lämnar: Abbott samlar in personuppgifter som du skriver in i ett formulär eller datafält på Abbotts Webbplats. Exempelvis kan du lämna uppgift om namn, postadress, e-postadress, och/eller annan typ av information för att få viss typ av information, registrera dig för Abbotts program, kontakta Abbotts kundtjänst eller svara på Abbotts enkäter.

Passiv insamling av vissa andra tekniska uppgifter och uppgifter om webbhistorik: Abbotts Webbplats kan samla in information om dina besök på Abbotts Webbplats utan att du aktivt lämnar sådan information. Sådan information kan exempelvis innefatta uppgifter om din webbläsare och språk, ditt operativsystem, din Internetprotokoll (IP)-adress, URL till webbsidor du besöker före och efter besöket på Abbotts Webbplats, den webbsökning som tog dig till Abbotts Webbplats samt webbsidor och annonser du sett och länkar du klickat på under besöket på Abbotts Webbplats. Denna information kan samlas in med flera olika tekniker, exempelvis cookies, internettaggar och web beacons. Din webbläsare lämnar också automatiskt en del av denna information till Abbotts Webbplats, till exempel URL för den webbsida du senast besökt och vilken webbläsarversion du använder. För mer information om vår insamling av uppgifter som du inte själv aktivt har lämnat, se avsnittet ""Användning av cookies och annan spårningsteknik"" nedan.

II. Insamling av personuppgifter

Samlar Abbott in "känsliga" personuppgifter?

Abbott kan, via Abbotts Webbplats, samla in personuppgifter, såsom hälsorelaterade uppgifter eller uppgifter som i kombination med andra uppgifter ger en indikation på någons hälsotillstånd, och som kan betraktas som känsliga personuppgifter enligt Personuppgiftslagen.

Hur använder Abbott de personuppgifter jag lämnat?

Abbott använder de personuppgifter du lämnar via Abbotts Webbplats eller som vi annars samlar in på något sätt som anges i denna policy för att besvara dina frågor och tillhandahålla effektiva kundtjänster. När du har matat in personuppgifter i ett formulär eller datafält på Abbotts Webbplats, kan Abbott använda vissa identifierande tekniker som gör det möjligt för webbplatsen att ”komma ihåg” dina personliga preferenser, som sidor på webbplatsen som du besöker ofta och, om du väljer det, ditt användar-ID. Vi använder dina personuppgifter för sådana syften som att erbjuda dig möjligheten att få meddelanden om Abbotts produkter och tjänster (inklusive utskick av Abbotts nyhetsbrev), bjuda in dig till att delta i enkäter eller evenemang om våra produkter eller för att underrätta dig om särskilda kampanjer, om du på förhand har valt att få sådan information. Vi kan också använda dessa personuppgifter för andra affärsrelaterade ändamål, till exempel för garantihantering avseende kostnadsfria produkter.

Det kan vara nödvändigt för Abbott att vid speciella tillfällen och ändamål dela dina kontouppgifter och personuppgifter på grund av lagstiftning, juridisk process, rättstvist och/eller krav från offentliga myndigheter inom eller utanför landet där du bor. Vi kan även dela information om dig om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt av nationella säkerhetsskäl, för upprätthållande av lag och ordning eller på grund av allmänhetens intresse. Det innefattar dock givetvis inte att sälja, sprida eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter för kommersiella ändamål.

Kommer Abbott att kombinera personuppgifter jag lämnar på Abbotts Webbplats med andra personuppgifter avseende mig?

Abbott kan kombinera personuppgifter du lämnar online eller via andra kanaler med våra offline-register.

Abbott kan kombinera personuppgifter du har lämnat direkt till oss med uppgifter som tillhandahålls av tredje part.

Vilka alternativ har jag när det gäller Abbotts insamling och användning av mina personuppgifter?

Du kan alltid begränsa mängden och typen av personuppgifter som Abbott får om dig genom att välja att inte mata in personuppgifter i formulär eller datafält på Abbotts Webbplats. Vissa av våra online-tjänster kan dock endast tillhandahållas om du lämnar relevanta personuppgifter till oss. På vissa delar av Abbotts Webbplats kan du också bli tillfrågad om du vill vara med på, respektive gå ut ur, kontaktlistor för erbjudanden, kampanjer och tjänster som du kan ha intresse av.

Avseende möjligheten att välja att inte acceptera cookies och annan spårningsteknik på Abbotts Webbplats se avsnittet "Användning av cookies och annan spårningsteknik" nedan.

För mer information om hur du gör om du inte vill att vi kontaktar dig med information i framtiden, se avsnittet "Hur kan jag kontakta Abbott?" nedan.

Lämnar Abbott ut personuppgifter till tredje parter?

Abbott kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje parter eller ge någon tredje part rättigheter till dina personuppgifter förutom i samband med försäljning eller överlåtelse av vår verksamhet (t.ex. om ett företag förvärvar hela eller väsentliga delar av Abbotts tillgångar eller verksamhet), överlåtelse av en produktlinje eller division eller inom ramen för en gemensam marknadsföringskampanj.

Abbott kan lämna ut dina personuppgifter till tredje parter med vilka Abbott gemensamt marknadsför en produkt eller tjänst eller gemensamt genomför ett program eller en aktivitet. Abbotts kommer att informera dig när du registrerar dig för ett program som genomförs i samarbete med något annat företag som kan begära åtkomst till dina personuppgifter.

Abbott kan också lämna ut dina personuppgifter till sina koncernbolag och till återförsäljare som enligt avtal ska utföra affärsverksamhet åt Abbott. Om Abbott lämnar ut dina personuppgifter till sina koncernbolag eller återförsäljare för att dessa ska utföra aktiviteter för vår räkning, kommer Abbott att kräva att dessa hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och endast använder dina personuppgifter för att utföra tjänster för Abbotts räkning.

Det kan vara nödvändigt för Abbott att vid speciella tillfällen och ändamål dela dina kontouppgifter och personuppgifter på grund av lagstiftning, juridisk process, rättstvist och/eller krav från offentliga myndigheter inom eller utanför landet där du bor. Vi kan även dela information om dig om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt av nationella säkerhetsskäl, för upprätthållande av lag och ordning eller på grund av allmänhetens intresse.

Några av de syften som beskrivs ovan kan komma att kräva att dina personuppgifter överförs och/eller delas med tredje part, såsom exempelvis koncernföretag och/eller tjänsteleverantörer, vilka kan komma att vara etablerade i eller utanför EU/EES-området. Abbott kan därmed komma att överföra och behandla dina personuppgifter i länder utanför EU/EES-området. Genom att lämna dina personuppgifter till Abbott och uttryckligen samtycka till behandlingen samtycker du till detta.

Vem inom Abbott kommer att ha tillgång till mina personuppgifter?

De som kan få tillgång till dina personuppgifter är ett begränsat antal av Abbotts medarbetare, vissa företag med vilka Abbott genomför gemensamma program och tredje parter som Abbott har anlitat för att utföra vissa tjänster. Vi utbildar våra medarbetare om vikten av sekretess och hur de ska hantera kunddata korrekt och säkert. Om du registrerar dig för ett program som genomförs tillsammans med ett annat företag som kan behöva få tillgång till dina personuppgifter, kommer vi att be om ditt samtycke om det krävs enligt gällande lag. Vi kräver också att våra samarbetsparters behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och endast använder dina personuppgifter för att utföra tjänster för Abbotts räkning.

Hur skyddar Abbott personuppgifter?

Lämpliga säkerhetsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra att obehöriga får åtkomst till dina personuppgifter samt för att förhindra att dina personuppgifter behandlas olagligen, förloras av misstag, förstörs eller skadas. Vi uppmanar dig dock att vara försiktig när du skickar personuppgifter över internet, i synnerhet information som rör din hälsa.

Överför Abbott personuppgifter till olika jurisdiktioner?

Abbott lagrar data på säkra servrar i flera länder i och utanför EU/EES-området.

Hur skyddar Abbott barns integritet?

Abbotts samlar inte medvetet in eller använder personuppgifter från barn (d.v.s. minderåriga under 18 år). Vi tillåter inte medvetet att barn kommunicerar med oss eller använder några av våra online-tjänster. Om du är förälder och får kännedom om att ditt barn har lämnat information till oss, ber vi dig att kontakta oss på något av nedanstående sätt, så kommer vi att samarbeta med dig för att ta itu med detta.

Hur gör jag för att rätta personuppgifter eller radera dem från aktuella kundregister?

Abbott kommer att spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra de syften för vilka uppgifterna samlades in, såvida det inte krävs och/eller tillåts i lag att vi behåller dem längre. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Abbott behandlar om dig, liksom om omfattningen av och syftet med denna behandling. Abbott är skyldigt att utan kostnad, en gång per kalenderår, tillhandahålla sådan information. Om du önskar erhålla sådan information kan du skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran härom till Abbott. Du kan också begära att Abbott rättar, spärrar eller tar bort felaktiga personuppgifter om dig som Abbott behandlar. Du kan även återkalla ditt godkännande. Om du vill begära information om Abbotts behandling av personuppgifter, få mer information om våra skyldigheter i fråga om integritetsskydd, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter eller begära att vi rättar, spärrar eller tar bort dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på något av de sätt som anges i avsnittet "Hur kan jag kontakta Abbott?" nedan.

Privacy Policy GDPR April 2018

För personer som befinner sig inom EES: EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") ändrar och uppdaterar de rättigheter du har avseende dina personuppgifter, och vilka företag som är tillåtna eller skyldiga att behandla dina personuppgifter. Den kräver även att vi ger dig följande information utöver den som du redan har fått: detta tilläggsmeddelande ersätter all oförenlig information som vi tidigare har gett dig.

YTTERLIGARE RÄTTIGHETER

GDPR inför nya och utökade rättigheter avseende dina personuppgifter utöver de som redan har tagits upp.

Dessa är:

 • Rätt att korrigera eller radera eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som Abbott innehar om dig
 • Rätt till tillgång till personuppgifter som Abbott innehar om dig
 • Rätt att, i vissa fall, motsätta sig behandling av dina personuppgifter på berättigade grunder
 • Rätt att inte bli föremål för ett databehandlat beslut i syfte att bedöma vissa personliga aspekter hos dig, såsom analyser baserat på beteende. Cookies-avsnittet i integritetsmeddelandet innehåller mer information om hur du kan utöva denna rättighet om det anges att cookies används
 • Om du har gett oss dina personuppgifter med ditt samtycke eller som en del av ett avtal, rätten till uppgiftsportabilitet tillbaka till dig eller, om det är tekniskt möjligt för oss att utföra det, till ett annat bolag
 • Rätt att inkomma med ett klagomål till din nationella datatillsynsmyndighet eller att få ersättning för eventuella skador som du har lidit och
 • Rätt att återkalla ditt samtycke till Abbotts behandling av dina personuppgifter utan någon nackdel för dig, om du har gett ditt samtycke till Abbott att behandla dina personuppgifter.

YTTERLIGARE INFORMATION SOM DU BEHÖVER KÄNNA TILL

 • Internationella överföringar - Vi kan överföra dina personuppgifterna utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) till tredjeländer som inte erbjuder samma skyddsnivå som krävs av EU. För att skydda dina personuppgifter kommer vi endast att göra sådana överföringar på grundval av (i) ett beslut från Europeiska kommissionen som tillåter detta, eller (ii) enligt EU-godkända standardavtalsklausuler. Observera att Abbott har ingått avtal om överföring av data baserat på EU:s standardavtalsklausuler för att överföra dina personuppgifter från EES till tredjeländer, inklusive USA. För att få tillgång till eller en kopia av EU:s standardavtalsklausuler som vi använder för att exportera dina personuppgifter från EES, vänligen kontakta vår EU-dataskyddsansvarige (detaljer nedan).
 • Lagring - Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som är nödvändigt för att: (i) upprätthålla vår affärsrelation med dig genom våra interna kundrelationshanteringssystem, (ii)tillåta dig att få åtkomst till och använda vår webbplats och relaterade tjänster och (iii) leverera det marknadsföringsmaterial som du har beställt, eller i enlighet med lagkrav, inklusive i samband med ett avtal eller en produkt eller medicinteknisk säkerhet. Om du vill ha mer information, kontakta den lokala kundtjänsten eller EU-dataskyddsansvariges kontor genom att använda uppgifterna nedan.
 • Varför vi behöver dina personuppgifter - Tillhandahållande av personuppgifter till Abbott krävs för att uppfylla villkoren i ett avtal du ingått med Abbott, för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du begärt eller för att följa lokala EU-lagar, till exempel avseende produkt säkerhet eller medicinteknisk säkerhet. Eventuell underlåtenhet att tillhandahålla sådana personuppgifter innebär att Abbott inte kan tillhandahålla den tjänst eller produkt som du begärt.
 • Kundtjänst, frågor och andra angelägenheter: använd de kanaler som rekommenderas av Abbott.
 • Dataskyddsansvarig: om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter, kontakta vår EU-dataskyddsansvarige på http://www.eu-dpo.abbott.com/

Rev 1, SEOTH180067, April 2018

III. Användning av cookies och annan spårningsteknik

Varför använder Abbotts Webbplats cookies och annan spårningsteknik?

En "cookie" är en fil som en webbserver kan skicka till din dator när du besöker en webbplats. Filen sparas då på din dator.

Abbotts Webbplats använder cookies som är nödvändiga för att Abbotts Webbplats ska fungera korrekt, och som är nödvändiga för att du ska kunna navigera på Abbotts Webbplats och använda dess funktioner.

Abbotts Webbplats använder även cookies och viss annan teknik som inte är nödvändig, för att Abbotts Webbplats ska kunna "komma ihåg" dina personliga inställningar, såsom vilka sidor på Abbotts Webbplats du ofta besöker och, om du vill, även ditt användar-ID.

Cookies och liknande tekniker för informationsinsamling gör det enklare för dig att använda Abbotts Webbplats, genom att Abbott kan ge dig bättre service, anpassa webbplatsen efter dina preferenser, sammanställa statistik, analysera trender och på andra sätt administrera och förbättra Abbotts Webbplats. Vissa funktioner på Abbotts Webbplats fungerar eventuellt inte utan cookies och andra tekniker för informationsinsamling.

Du kan också läsa mer om cookies på www.allaboutcookies.org

Vilka typer av cookies och annan spårningsteknik används på Abbotts Webbplats?

I det här avsnittet beskrivs de olika typer av icke nödvändiga cookies som används på Abbotts Webbplats, deras syfte och beständighet (d.v.s. hur länge varje typ av cookie finns kvar på din enhet) och hur du kan förhindra och/eller ta bort cookies.

Med undantag för nödvändiga cookies, d.v.s. cookies som krävs för att Abbotts Webbplats ska fungera, kommer vi endast att sätta cookies om du uttryckligen har samtyckt till det. Tänk på att om du inte låter oss sätta cookies eller avaktiverar de cookies vi använder kan det påverka din användarupplevelse när du besöker Abbotts Webbplats. Du kan även avaktivera cookies med hjälp av inställningarna i din webbläsare. Läs mer under "Vilka val har jag när det gäller Abbotts användning av cookies och annan spårningsteknik?" nedan.

Abbotts Webbplats använder:
Detaljerad information om de cookies som används på Abbotts Webbplats

Vilka val har jag när det gäller Abbotts användning av cookies och annan spårningsteknik?

Med undantag för nödvändiga cookies, d.v.s. cookies som krävs för att Abbotts Webbplats ska fungera, kan du välja att tillåta eller inte tillåta cookies och annan spårningsteknik på Abbotts Webbplats genom att godkänna eller inte godkänna cookies i meddelanderutan som visas första gången du besöker Abbotts Webbplats.

I vissa webbläsare kan du begränsa eller avaktivera cookies och annan spårningsteknik. I din webbläsare finns instruktioner för hur du gör (finns oftast under "Hjälp"-menyn).

Tänk på att om du inte låter oss sätta cookies eller om du avaktiverar de cookies vi använder kan det påverka din användarupplevelse när du besöker Abbotts Webbplats.

IV. Kontaktinformation och uppdatering av policyn

Hur kan jag kontakta Abbott?

Cookie: addthis.com

 • Syfte: Vi använder tjänsten AddThis för att ge besökarna möjlighet att dela vår webbplats via sociala nätverk och e-post.
 • Lagrade data: Vi samlar in icke-personligt identifierbar information från många webbplatser som AddThis är aktiverad på och använder denna information för att leverera riktad reklam och personligt innehåll på dessa webbplatser samt andra webbplatser som du kan besöka.
 • Beständighet: Vi installerar inte någon spårande mjukvara på din dator. Den enda gången AddThis har tillgång till någon webbinformation är när du besöker en webbplats som använder AddThis. Om du använder något av våra webbläsartillägg, sparar vi inte ditt surfande på våra servrar.
 • Delning: Du kan enkelt stoppa AddThis från att samla in information om dig för beteendemässig online-annonsering. Detta förhindrar annonsörer från att ta emot data som skulle kunna användas för att skräddarsy reklam för dig. Detta kommer också att förhindra webbplatser som använder AddThis från lärande om dina intressen i syfte att anpassa dessas innehåll eller tjänster för dig.

Cookie: ExpressionEngine/webbsida värdenhet

 • Syfte: ee_csrf_token. Denna cookie skyddar mot korsreferenser till andra webbsidor.

  Forgery (CSRF). En CSRF-attack tvingar ett inloggat offers webbläsare att skicka en smidd HTTP-begäran, inklusive offrets sessionscookie och all annan automatiskt inkluderad autentiseringsinformation, till ett sårbart webbprogram. Detta gör att angripare kan tvinga offrets webbläsare att generera en begäran som det sårbara programmet tror är ett berättigat krav från offret.

  ee_tracker. Detta är en temporär cookie som finns kvar i webbläsarens mapp på datorn tills webbläsaren stängs. Den innehåller de fem sista sidorna som användaren tittat på och används vanligtvis för blanketter eller retur av felmeddelanden.

  ee_last_visit. Denna cookie finns kvar i din webbläsare under ett år och innehåller datumet för användarens senaste besök.

  ee_last_activity. Denna cookie stannar i webbläsaren under ett år och registrerar sista tidpunkten för laddning av sidan. Den används tillsammans med ee_last_visit-cookien.

 • Lagrade data: Vi samlar in icke-personligt identifierbar information från många webbplatser som AddThis är aktiverad på och använder denna information för att leverera riktad reklam och personligt innehåll på dessa webbplatser samt andra webbplatser som du kan besöka.
 • Beständighet: Vi installerar inte någon spårande mjukvara på din dator. Den enda gången AddThis har tillgång till någon webbinformation är när du besöker en webbplats som använder AddThis. Om du använder något av våra webbläsartillägg, sparar vi inte ditt surfande på våra servrar.
 • Delning: Du kan enkelt stoppa AddThis från att samla in information om dig för beteendemässig online-annonsering. Detta förhindrar annonsörer från att ta emot data som skulle kunna användas för att skräddarsy reklam för dig. Detta kommer också att förhindra webbplatser som använder AddThis från lärande om dina intressen i syfte att anpassa dessas innehåll eller tjänster för dig.

Cookie: Google Analytics

 • Syfte: Vi använder Google Analytics-cookies för att samla in information om hur besökarna använder vår webbplats. Vi använder informationen till att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.
 • Lagrade data: Dessa cookies samlar in information i anonym form, inklusive antalet besökare på webbplatsen, varifrån besökarna har kommit till webbplatsen samt vilka sidor de har besökt. Vi delar endast den information som erhålls med hjälp av Google Analytics med Google.
 • Beständighet: Vi installera inte någon spårande mjukvara på din dator.
 • Delning: Data delas inte med tredje part annat än som beskrivs ovan.

Om du har frågor om användning, ändring eller radering av personuppgifter som du har lämnat till oss, eller om du vill välja bort framtida meddelanden från en av Abbotts tjänster eller ett särskilt Abbott-program, kan du kontakta oss på telefon 0200 43 95 45 eller e-post: diabetes.sverige@abbott.se. Du kan även klicka på länken för att avsluta prenumeration som finns längst ner i alla våra e-postmeddelanden. Det går också bra att skicka ett brev till följande adress:
Abbott Scandinavia AB
Abbott Diabetes Care
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna

Vi ber dig att i alla meddelanden till Abbott ange den e-postadress som användes för registreringen (i förekommande fall) och en detaljerad redogörelse för ditt ärende.

Om du vill radera, ändra eller korrigera dina personuppgifter och kontaktar oss via e-post ber vi dig att ange "Begäran om radering" eller "Begäran om ändring/korrigering" på ämnesraden, beroende på vad ditt ärende gäller. Vi gör vårt bästa för att snarast möjligt tillgodose alla rimliga önskemål.

Hur får jag veta om Abbott har uppdaterat den här policyn?

Utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter förbehåller sig Abbott rätten att från tid till annan ändra denna Integritets- och cookiepolicy för att anpassa den till tekniska framsteg och ändringar av lagar och regelverk samt se till att den är i överensstämmelse med god affärssed.

Om Abbott ändrar sin praxis avseende integritetsskydd kommer en uppdaterad version av denna Integritets- och cookiepolicy att återspegla dessa ändringar, och vi kommer att underrätta dig om sådana förändringar genom att uppdatera datumet för ikraftträdande högst upp i denna Integritets- och cookiepolicy, publicera ett meddelande på Abbott-webbplats och/eller skicka dig ett e-postmeddelande till den e-postadress som du angett till oss.

Senast ändrad den: May 2018