Användarvillkor

Välkommen till Abbott Scandinavia

Abbott Laboratories Online-användarvillkor

Dag för dessa Online-användarvillkors ikraftträdande: Juli 2015

Dessa Online-användarvillkor reglerar din tillgång till och användning av webbplatser kontrollerade av Abbott Laboratories, inbegripet dess dotterbolag och närstående bolag (kollektivt kallade ”Abbott”), som länkar till dessa Online-användarvillkor (kollektivt kallade ”Abbottwebbplatserna”). Dessa Online-användarvillkor är inte tillämpliga på Abbottwebbplatser som inte länkar till dessa Online-användarvillkor, på personer bosatta i USA eller på tredjepartswebbplatser som Abbottwebbplatser länkar till. Vänligen läs Online-användarvillkoren noggrant innan du använder Abbottwebbplatserna.

Genom att använda webbplatsen, samtycker du till att vara bunden av dessa Online-användarvillkor.

Vänligen läs även vår Integritets- och cookiepolicy [Insert link to: Integritets- och cookiepolicy] för information om vår syn på integritet och din information.

Abbott förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa Online-användarvillkor på sätt som återspeglar tekniska framsteg, ändringar i lagstiftning och andra föreskrifter eller av affärsmässiga skäl. Om Abbott ändrar dessa Online-användarvillkor, kommer den senaste versionen av Online-användarvillkoren alltid att publiceras på Abbottwebbplatserna och vi kommer att meddela dig om ändringarna genom att publicera ett meddelande på Abbottwebbplatserna samt genom att uppdatera dagen för ikraftträdande längst upp i dessa Online-användarvillkor eller genom att skicka dig ett e-postmeddelande till den primära e-postadress som du har angett. Du bör regelbundet läsa Online-användarvillkoren. Om du inte godtar Online-användarvillkoren och/eller de ändrade Online-användarvillkoren åtar du dig att sluta använda Abbottwebbplatserna.

DIN ANVÄNDNING

Abbott ansvarar för att hanteringen av dina personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslag (1998:204) (”Personuppgiftslagen”) och EU-direktiv 95/46/EG.

Om en användare av Abbottwebbplatserna lämnar ett meddelande (t.ex. feedback, frågor, kommentarer, förslag eller idéer) till Abbott muntligen, skriftligen eller elektroniskt, ska detta inte innebära att informationen blir konfidentiell såvida inte Abbott uttryckligen och i förväg har godtagit detta. Om någon Abbottwebbplats kräver eller begär att sådan information ska lämnas, och denna information innehåller personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress), ska Abbott inhämta, använda och bevara personuppgifterna på ett sätt som är förenligt med vår Integritets- och cookiepolicy. Annars ska sådana meddelanden och all information som lämnas i dessa betraktas som icke-konfidentiella, varvid det ska stå Abbott fritt att återge, offentliggöra eller på annat sätt använda sådan information för valfritt ändamål, inbegripet men inte begränsat till forskning, utveckling, produktion, användning och försäljning av produkter där informationen ingår. Den som sänder information till Abbott bär det fulla ansvaret för dess innehåll, inbegripet för att den är sanningsenlig och korrekt samt att den inte innebär något intrång i någon annans äganderätt eller rätt till sitt privatliv.

PRODUKTMÄRKNING

Produktnamn, produktbeskrivningar och produktmärkning kan härröra från USA eller från något tredje land som inte är det land där du är bosatt. Det är möjligt att en viss produkt inte finns tillgänglig i alla länder eller att den tillhandahålls under ett annat varumärke, i andra styrkor eller för andra indikationer. Många av de produkter som räknas upp lämnas endast ut mot recept från vårdpersonal på din ort. Ingen styrelseledamot, anställd, agent eller företrädare för Abbott, dess dotterbolag eller dess närstående bolag ägnar sig åt medicinsk rådgivning, diagnostisering, behandling eller andra medicinska tjänster som på något sätt skapar ett läkare–patient-förhållande genom Abbottwebbplatserna, utom i den mån som Abbott uttryckligen har angett och godkänt detta i förväg.

IMMATERIELL EGENDOM

Abbott äger och förbehåller sig alla rättigheter, ägande och intressen i informationen, dokumenten och det därtill knutna grafiska materialet på Abbottwebbplatserna (”Informationen”), med undantag för sådan information som har tillhandahållits av tredjepartsleverantörer enligt avtal med Abbott.

Det är tillåtet att använda Informationen under förutsättning att:

  • det ovan angivna upphovsrättsliga förbehållet återges i alla sammanhang;
  • Informationen endast används i informativt och icke-kommersiellt eller personligt syfte;
  • Informationen inte ändras på något sätt; och
  • inget grafiskt material som finns på denna Abbottwebbplats används separat från den tillhörande texten.

Abbott är inte ansvarigt för innehåll som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer, och du får inte distribuera sådant material utan tillstånd av den som har upphovsrätten till det.

Med undantag för den rätt som du uttryckligen har getts att använda Abbottwebbplatserna och Informationen i dessa Online-användarvillkor överförs ingen äganderätt till dig, inklusive men utan begränsning, till licens, varumärke, eller annan rätt tillhörande Abbott i anledning av dessa Online-användarvillkor.

Varumärken, handelsnamn, produktutseenden och produkter tillhörande Abbott på Abbottwebbplatserna får inte kopieras, imiteras eller användas, i sin helhet eller delvis, utan att skriftligt tillstånd dessförinnan lämnats av Abbott, utom i syfte att identifiera Abbotts varor eller tjänster.

INTEGRITET OCH SÄKERHET

Abbott vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda information om dig från förlust, stöld, missbruk, olovlig åtkomst, offentliggörande, förändring och förstörelse. Vi uppmanar dig dock att vara försiktig när du skickar personuppgifter över Internet, i synnerhet information som rör din hälsa. För att skydda sekretessen för din personliga information måste du hålla ditt lösenord hemligt.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Abbott tar inget ansvar för det material, den information och de åsikter som redovisas på, läggs upp på eller på annat sätt är tillgängliga via Abbottwebbplatserna. Abbottwebbplatserna, inklusive dessas innehåll, tillhandahålls ”i befintligt skick” (dvs. kan bland annat innehålla tekniska felaktigheter och skrivfel) och ”i mån av tillgänglighet”. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, och med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Online-användarvillkor, lämnar Abbott inte några utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade, eller på annat sätt, beträffande, men inte begränsat till, informationen eller innehållet på Abbottwebbplatserna, riktigheten eller fullständigheten avseende innehåll, att informationen är korrekt, ändamålsenlig eller lämplig.

Var och en tar själv det fulla ansvaret och alla risker i samband med användning av Abbottwebbplatserna och/eller material, information och åsikter som redovisas på, läggs upp på eller på annat sätt är tillgängliga via Abbottwebbplatserna. Abbott förbehåller sig rätten att när som helst och utan förhandsmeddelande göra tillägg, strykningar och ändringar i informationen på Abbottwebbplatserna.

Abbott, våra leverantörer, tjänstemän, styrelsemedlemmar, anställda eller agenter ska under inga omständigheter vara skadeståndsskyldiga, för någon form av skada, inbegripet men inte begränsat till direkt skada, indirekt skada, tillfällig eller särskild skada, följdskada, specifik skada (inbegripet förlorad handelsvinst) eller relaterad skada som härrör från eller har samband med existensen eller användningen av eller oförmågan att använda Abbottwebbplatserna och/eller informationen, innehållet och/eller tjänster på Abbottwebbplatserna, oavsett om Abbott har underrättats om att sådan skada är möjlig.

Abbott ansvarar inte, och lämnar inga garantier, för korrektheten, ändamålsenligheten, aktualiteten eller lämpligheten hos någon information eller något innehåll som erhållits från tredje part, inbegripet eventuella hyperlänkar till eller från tredjepartswebbplatser.

Abbottwebbplatserna kan innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar Abbotts rådande förväntningar om framtida händelser och affärsverksamhetens utveckling. Dessa framåtblickande uttalanden är förbundna med risker och osäkerhetsfaktorer. Den faktiska utvecklingen eller de faktiska resultaten kan komma att skilja sig väsentligt från prognosen och påverkas av ett antal faktorer, inbegripet men inte begränsat till, graden av framgång för pågående forskningsprogram, resultaten av pågående eller framtida kliniska prövningar, den pågående saluföringen av Abbotts produkter, tillsynsmyndigheternas godkännande av läkemedel, giltigheten hos och upprätthållandet av Abbotts patent, stabiliteten hos Abbotts affärsmässiga samarbeten samt den allmänna ekonomiska konjunkturen. Abbott har för avsikt att regelbundet uppdatera Abbottwebbplatserna men åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera någon del av innehållet.

Varje anspråk med hänvisning till omständigheter som härrör från eller har samband med Abbottwebbplatserna eller dessa Online-användarvillkor skall vidtas inom ett (1) år efter det att dessa omständigheter uppstod.

Observera att det kan finnas ytterligare rättsliga meddelanden, ansvarsfriskrivningar och villkor som är tillämpliga på Abbottwebbplatserna.

ALLMÄNT

Abbottwebbplatserna har skapats och drivs under lagarna i delstaten Illinois. Lagarna i delstaten Illinois reglerar de villkor som anges i dessa Online-användarvillkor. För det fall behörig domstol skulle finna att någon bestämmelse i dessa Online-användarvillkor är ogiltig eller inte kan tillämpas, accepterar du att de övriga bestämmelserna i dessa Online-användarvillkor ska förbli helt och hållet i kraft.

Denna webbplats ger en översikt av vår verksamhet i Skandinavien. Om du vill besöka Abbotts bolagswebbplats, kan du klicka här:

http://www.abbott.com

SWE/338/01July2015